حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

اخذ مجوز انتشارات

اخذ مجوز انتشارات

مجوز انتشارات چیست ؟

پروانه نشر چیست ؟

ناشر کیست ؟

ناشر عبارت از هر شخصیت حقوقی یا حقیقی است که با اخذ پروانة نشر به عنوان یک مرکز فرهنگی می‌تواند نسبت به انتشار و توزیع و فروش کتاب اقدام کند.

کتاب به کالایی اطلاق می‌شود که به صورت غیرادواری توسط ناشران اعم از حقیقی و یا حقوقی به صورت کاغذی منتشر می‌شود. شرح پیش نویس برای مشخصات فیزیکی کتاب کافی است.

پروانه نشر، سندی است که به موجب آن احراز شرایط و صلاحیت شخص برای انتشار کتاب گواهی می‌شود. از دارنده پروانه نشر در این شیوه‌نامه با عنوان صاحب امتیاز یاد می‌شود.

شرایط موسس مرکز نشر:

مؤسس مرکز نشر باید مطابق شرایط مندرج در مادة ٦ ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی دارای شرایط زیر باشد:

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. نداشتن سوء پیشینة کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذی‌ربط و برخورداری از حسن شهرت
 3. محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر
 4. دارا بودن ٢٥ سال سن و متأهل بودن و یا حداقل ٢٧ سال برای اشخاص مجرد
 5. انجام خدمت وظیفة عمومی و یا داشتن معافیت دایم
 6. داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارائه سند رسمی اعم از اجاره یا مالکیت محل انتشارات
 7. داشتن مدرک کارشناسی با معادل آن به تشخیص مراجع ذی‌ربط
 8. احراز صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع (داشتن ٥ سال سابقه کار مدیریت نشر یا طی دوره‌های آموزشی مربوط با تأیید کارشناسان امر)

چنانچه متقاضی پروانة نشر، یک گروه باشند، حداقل یک نفر از آنان باید دارای تمام شرایط موسس مرکز را داشته باشد. برای بقیة مؤسسان انتشارات، برخورداری از شرایط عمومی کافی است. دبیرخانه هیأت بررسی و صدور پروانه نشر، گواهی‌های مورد نیاز ادارة ثبت شرکت‌ها را صادر خواهد کرد و حسب مورد، به متقاضی یا ادارة ثبت شرکت‌ها، به نام شخصیت حقوقی مرکز نشر صادر خواهد شد.

در مورد اشخاص حقوقی، مدیر مسئوول مطابق با اساسنامة شخصیت حقوقی انتخاب می‌شود و باید دارای شرایط لازم برای احراز این سمت باشد.

در مورد اشخاص حقیقی، دارندة پروانة نشر می‌تواند شخصاً‌ به عنوان مدیر مسئوول مرکز انجام وظیفه کند و یا فرد دیگری را برای این مسئوولیت معرفی کند. در هر حال تا تأیید فرد معرفی شده به عنوان مدیر مسئول، دارندة پروانة نشر، مدیر مسؤول شناخته می‌شود

 مدارک مورد نیاز موسسات و متقاضیان حقوقی :

 1. درخواست‌ کتبی‌
 2. تصویرتمام‌صفحات‌شناسنامه مدیر مسئول و هیات مدیره ( دو سری )
 3. تصویرآخرین‌مدرک‌تحصیلی مدیر مسئول " حداقل لیسانس "
 4. شش‌قطعه‌عکس٤*٣ ( مدیر مسئول )
 5. تصویر کارت پایان خدمت مدیر مسئول و اعضای هیات مدیره (پشت و رو )
 6. مدارک دال برسوابق‌فرهنگی‌بویژه‌درحوزه‌نشر مربوط به مدیر مسئول وهیات مدیره
 7. اساسنامه موسسه مربوطه ء که درآن تاسیس مرکز نشر به عنوان یکی از زمینه فعالیت های آن موسسه قید شده است .

مدارک مورد نیاز متقاضیان حقیقی :

 1. تصویرتمام‌صفحات‌شناسنامه ( دو سری )‌
 2. تصویرآخرین‌مدرک‌تحصیلی ( حداقل لیسانس )
 3. شش‌قطعه‌عکس٤*٣
 4. تصویر کارت پایان خدمت ( پشت و رو )‌
 5. ارائه‌سوابق‌فعالیتهای‌فرهنگی‌بویژه‌درحوزه‌نشر

صدور اجازة اشتغال به نشر برای مراکز فرهنگی چند منظوره پس از صدور مجوز از سوی هیأت نظارت بر مراکز فرهنگی، تابع مقررات آیین نامه نشر است.

برنامه نویس و طراح : بیژن زند