رتبه 2 مشاور

رتبه 2 مشاور

برای ارائه اطلاعات حقوقی به متقاضيان تعيين رتبه و به خصوص رتبه 2 مشاور، موسسه حقوقی پارسه مجموعه اي از تعاریف و مفاهیم در ارتباط با رتبه 2 مشاور را جهت راهنمایی هرچه بیشتر و بهتر اشخاص حقیقی و حقوقی گردآوری نموده، تا ضمن آگاهی هرچه بیشتر متقاضیان نسبت به موضوع رتبه 2 مشاور، از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آورد، جهت انجام امور رتبه بندی و رتبه 2 مشاور با شماره تلفن 02122883230 تماس گرفته و انجام امور رتبه بندی و رتبه 2 مشاور را به کارشناسان زبده موسسه پارسه محول نمایند.

تعاریف مهم و مفاهیم رتبه بندی مشاوران:

مهندس مشاورحقيقي: شخص حقيقي با تحصيلات دانشگاهي حداقل ليسانس.

مهندسين مشاور حقوقي: شخصيت حقوقي است كه براي انجام خدمات مشاوره اي طبق قوانين و مقررات مربوط بصورت شركت در داخل كشور به ثبت رسيده باشد.

تشخيص صلاحيت: فرآيندي است كه در آن شرايط عمومي و فني متقاضي مورد بررسي و تأييد قرار مي گيرد.

شاخص رتبه بندي: عددي است كه رتبه هر يك از مشاوران حقيقي و حقوقي را در مقايسه با ساير مشاوران تعيين و مشخص مي نمايد.

رتبه: عددي است كه ميزان توان فني مشاوران حقيقي و حقوقي را در يك رشته يا گرايش معين نشان مي دهد.

امتياز: نمراتي است كه به هريك از عوامل لازم براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي كه اصطلاحاً به آنها ضوابط تشخيص صلاحيت و رتبه بندي اطلاق مي شود.

حدنصاب: حداقل امتياز از مجموع امتيازاتي است كه هر مشاور حقيقي و حقوقي بايد از عوامل لازم براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي كسب نمايند.

پايه: طبقه بندي شركتهاي مهندسين مشاور در يك رتبه مي باشد و بر اساس امتيازاتي كه شركتهاي مهندسين مشاور از افراد فني لازم براي كسب رتبه تحصيل مي كنند بر اساس حد نصاب امتياز تعريف شده تعيين مي گردد.

خدمات مهندسين مشاور: عبارت است از انجام مطالعات، طراحي و نظارت بر اجراي طرح توسط مشاوران حقيقي و حقوقي عضو سازمان استان.

شاخص رتبه بندي مشاوران حقيقي و حقوقي:

برای رتبه2 مشاور حداقل امتیاز مورد نیاز اشخاص حقیقی 120 است، لازم به ذکر است که رتبه 2 مشاور برای اشخاص حقوقی شامل سه پایه است که حداقل امتیاز برای هر پایه به ترتیب پایه 1 (775 امتیاز) پاییه 2(665 امتیاز) پایه 3 (555 امتیاز) میباشد.

حدود خدمات و وظايف مشاوران حقوقي(شركتها):

مطالعات امكان سنجي طرح شامل شناسايي، توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي كه سرمايه گذاري يا عدم سرمايه گذاري در طرح را توجيه مي نمايد
مطالعات بنيادي، كاربردي و توسعه اي
مطالعات موضوعي، جامع، بخشي و ميان بخشي
تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي
طراحي مفهوم، پايه، تفضيلي و اجرايي
كنترل و تضمين كيفيت مهندسي
نظارت بر اجراي طرح، نصب و بهره برداري
برنامه ريزي و كنترل پروژه ؛ خدمات مهندسي ارزش
طراحي و پياده سازي نظامهاي كيفيت
خدمات مديريت و مديريت طرح
خدمات برنامه ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني
پايش و ارزشيابي طرحها ؛ خدمات مطالعات آماري
تهيه اسناد و مدارك مناقصه و همكاري در برگزاري مناقصه
عيب يابي پروژه هاي اجرا شده و پيشنهاد ترميم آنها
انجام خدمات تخصصي تحقيقاتي و اظهار نظر نسبت به خدمات و كارهاي انجام شده، در دست انجام و نحوه بهره برداري از آنها.

گرايش رتبه بندي مشاوران حقيقي:

متقاضيان تعيين صلاحيت در امور مشاوره اي در گرايش تحصيلي مندرج در مدرك تحصيلي آنان رتبه بندي مي گردند.

تبصره1- در صورتيكه عضو حقيقي متقاضي رتبه بندي در ساير رشته ها يا گرايشهاي تحصيلي بغير از رشته يا گرايش مندرج در مدرك تحصيلي خود باشد با داشتن مجموع شرايط زير مي تواند براي رشته يا گرايش تحصيلي مورد نظر درخواست خود را ارائه كند:

ارائه گواهي قبولي در آزمون ادواري در رشته يا گرايش تحصيلي مورد تقاضا.
ارائه گواهي آموزشي غير تكراري( از نظر محتوي و عنوان آموزش) در زمينه رشته يا گرايش مورد تقاضا به ميزان 300 ساعت.
ارائه گواهي مستند در خصوص اشتغال به كار عملي در عرصه ها و واحدهاي توليدي فعال و دستگاههاي اجرائي مرتبط با رشته يا گرايش مورد تقاضا حداقل به مدت 10 سال.

تبصره2- اعضاي حقيقي فقط براي عناوين رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري مي توانند درخواست تشخيص صلاحيت و رتبه بندي ارائه كنند.

تبصره3- هر عضو حقيقي فقط براي يك رشته يا گرايش تحصيلي مي تواند درخواست تشخيص صلاحيت و رتبه بندي ارائه كند.

گرايشهاي رتبه بندي مشاوران حقوقي(شركتها):

اشخاص حقوقي مي توانند با برخورداري از نيروي كارشناسي مورد نياز براي گرايشهاي زير درخواست تعيين صلاحيت و رتبه بندي نمايند كه كميته تشخيص صلاحيت و رتبه بندي مطابق ضوابط و شرايط صلاحيت شركت را بررسي مي نمايد.

دام و طيور
جنگل، مرتع و آبخيزداري
شيلات و آبزيان
محيط زيست و توسعه پايدار
زراعت و باغباني
آب و خاك و امور زيربنائي و مكانيزاسيون
علوم و صنايع كشاورزي
آموزش، ترويج، پژوهش و فنآوري
پارك و فضاي سبز
گياه پزشكي

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
مطالب مرتبط :
رتبه 2 مشاور

رتبه 2 مشاور

رتبه 2 مشاور برای ارائه اطلاعات حقوقی به متقاضيان تعيين رتبه و به خصوص رتبه 2 مشاور، موسسه حقوقی پارسه مجموعه اي از تعاریف و مفاهیم در ارتباط با رتبه 2 مشاور را جهت راهنمایی هرچه بیشتر و بهتر اشخاص حقیقی و حقوقی گردآوری نموده، تا ضمن آگاهی هرچه بیشتر متقاضیان...

رتبه 1 مشاور

رتبه 1 مشاور

رتبه 1 مشاور به منظور آگاهي متقاضيان تعيين رتبه به و خصوص رتبه 1 مشاور، موسسه حقوقی پارسه مجموعه اي از اطلاعات و اقدامات مورد نياز رتبه 1 مشاور را برای کمک و راهنمایی افراد تهیه کرده، ضمن مطالعه دقيق تشریح موضوع رتبه 1 مشاور، جهت انجام امور رتبه بندی و رتبه 1...

شرکت مهندسین مشاور

شرکت مهندسین مشاور اینکه یک شرکت مهندسین مشاور چیست و چه دستورکاری دارد و چه مسیری را باید طی کند، موضوعی است که در ادامه می خواهیم به آن بپردازیم. برای اینکه بدانیم شرکت مهندسین مشاور چطور کار می کند باید بدانیم چه تعریفی از این شرکت و مجموعه فعالیتهای آن وجو...