سرمایه‌های انسانی

در اقتصاد دانش محور، نقش سرمایه های انسانی در توسعه و پیشبرد هر شرکتی، محور اصلی تلقی می‌شود. لذا رقابت اصلی میان شرکت‌ها، در مدیریت سرمایه‌های انسانی شایسته است.

بسیاری از مدیران درگیر مشکلاتی چون جذب و به‌کارگیری سرمایه‌های انسانی شایسته و متناسب با نیاز شرکت، ناکارآمدی فرآیندهای مدیریت سرمایه‌های انسانی (سیستم جبران خدمات، مدیریت عملکرد و…)، شناخت توانمندی‌‌‌ها وضعف‌های کارکنان، جانشین پروری و… می باشند. آنان باور دارند، اگر بتوانند راهکارهای مناسب برای حل مسائل فوق بیابند، مرتفع کردن مشکلات عملیاتی و اجرایی کسب ‌وکارشان چندان دشوار نخواهد بود.

به همین منظور مدیران اذعان دارند راه عبور از بحران‌‌‌ها و حل مسائل کسب‌ وکارشان را می دانند اما به ‌دلیل ناکارآمدی سرمایه های انسانی خود نمی‌‌‌توانند این راهکارها را اجرایی کنند.

مشاوران خبره مدیریت موسسه، آمادگی دارند متناسب‌‌‌ترین و کارسازترین راهکارهای عملیاتی را برای حل مسائل فوق در اختیار مدیران شرکت ها قرار دهند.

خدمات مشاوره مدیریت سرمایه های انسانی

 • تدوین ساختار سازمانی شرکت
 • تدوین اهداف و استراتژی های واحد مدیریت سرمایه های انسانی
 • برنامه ریزی و جذب سرمایه های انسانی
 • قراردادهای همکاری با سرمایه های انسانی
 • ارزیابی عملکرد سرمایه های انسانی
 • توسعه سرمایه های انسانی
 • طراحی برنامه و دوره های آموزشی
 • بهبود سیستم ها و فرآیندهای سرمایه های انسانی
 • نظام جبران خدمت سرمایه های انسانی
 • تدوین شایستگی های مشاغل شرکت
 • مربی گری
 • جانشین پروری
 • توانمندسازی واحد مدیریت سرمایه های انسانی

خدمات مشاوره مدیریت سرمایه های انسانی به شرح زیر است

خدمات کلینیکی مشاوره: رویکرد ارائه خدمات کلینیکی مشاوره مدیریت منابع انسانی، تشخیص درست مسئله مشتری با ارائه مناست ترین راهکار با توجه به شرایط مشتری و کمک به اجرای آن است. مزایای خدمات کلینیکی شامل: ارائه راه حل کاربردی، هزینه ی پایین و سرعت بالای حل مسئله و یادگیری خواهد بود.

دریافت خدمات کلینیکی مشاوره مدیریت سرمایه های انسانی، می تواند در سه قالب بر اساس نياز مشتری و نوع مساله وی، برنامه ریزی شود که به شرح زیر است :

  • خدمات کلینیکی/تلفنی (مدت زمان : ۴۵ دقیقه تا حداکثر یک ساعت)
  • خدمات کلینیکی/حضوری ( مدت زمان : یک جلسه حضوری حداکثر ۱:۳۰ساعت)
  • خدمات کلینیکی/سریالی (جلسات مستمر با فواصل معین و منظم)

خدمات مشاوره کلینیکی/ سریالی: دریافت این نوع خدمت بعد از نتیجه دریافت خدمت موردی خواهد بود که پس از توافق با مشتری، بصورت مستمر و در قالب جلساتی با فواصل معین و منظم، برای حل مساله يا مسائل می تواند در محل مشتری یا موسسه برگزار گردد.

خدمات پروژه ای با حجم مشخص: اگر رفع نیاز مشتری در قالب مشاوره های کلینیکی نگنجد و نوع کار از جنس پروژه باشد، مشتری اطلاعات مورد نیاز را در سایت ثبت پس از پرداخت پیش پرداخت با هماهنگی های لازم جلسه اول برای تهیه پیشنهاد در محل موسسه برگزار می گردد.

خدمات مشاوره مدیریت سرمایه های انسانی توسط تیم مشاوره ای و کارشناسی با موضوع پروژه، شرح خدمات، مدت زمان، تعهدات طرفین، و مبلغ پروژه مشخص طی یک پیشنهاد (پروپوزال) رسمی به مشتری ارائه می گردد و پس از امضاء قرارداد، پروژه مشاوره ای آغاز می شود.

LinkedIn
Instagram
Telegram

فهرست