رتبه پیمانکاری دارای 5 سطح یا پایه است که اولین سطح سطح 5 و بااترین سطح سطح 1 است و منظور از ارتقا رتبه اخذ گرید 4 بعد از چندسال داشتن گرید 5 یا اخذ گرید 3 بعد از چندسال داشتن گرید 4 و به همین ترتیب است .

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.