علاوه بر لیست بیمه و مدارک تحصیلی اعضا و مدارک ثبت شرکت و اخذ کد اقتصادی لازم است که اعضا در شرکت جدید مجددا" بیمه شوند و پس از طی مدت زمان مشخص بیمه نامه آنها نیز جهت اخذ گرید پیمانکاری لازم می باشد .

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.