رشته های شغلی مربوط به رتبه پیمانکاری عبارتست از : ابنیه و ساختمان ، راه و ترابری، تاسیسات و تجهیزات، آبو فاضلاب ، صنعت و معدن ، کشاورزی و فضای سبز ، مخابرات و نیرو

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.