در این صورت اگر کمبود و نقص در مدارک باشد که باید رفع نقییصه شود و مجددا" پذیرش اصلاحی انجام بدهید در صورتی که در تایدیه علمی مشکلی باشد تنها یکبار دیگر می توان درخواست بررسی اختراع را داد.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.