الف- خیر تا اعضاء طی یک صورتجلسه آن را طبق قوانین انحلال شرکت ها و نظریه اراء انجام ندهند و تایدیه اداره ثبت نگردد منحل نمی شود که با اکثر آراء اعضاء هیئت مدیره انجام می شود.
ب- اگر شرکت قرار است که دیگر نسبت به آن فعالیت نشود لازم است که منحل گردد.
ج- اگر بحث موضوعات مربوط به مالیات شرکت رعایت شده باشد مشکلی ندارد.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.