آدرس هنگام ثبت شرکت حتما به همراه ارائه سند یا اجاره نامه به اسم یکی از شرکا باشد یا فقط می توان آدرس را بدون این مدارک اعلام کرد؟

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.