حدودا برای اخذ رتبه های در پایه 5 هر رشته مبلغ 250 هزار تومان و به ترتیب برای رتبه های پایه 4 ، 375 هزار تومان؛ رتبه های پایه 3 ،500 هزار تومان؛ رتبه های پایه 2 دو، 750 هزار تومان و رتبه پایه 1 هر رشته باید مبلغ 875 هزار تومان واریز گردد.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.