شرایط کلی ثبت شرکت عمرانی به شرح ذیل است: حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس- حداقل 1.000.000 ریال سرمایه اولیه- حداقل 35 % سرمایه بصورت نقدی پرداخت شود.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.