مدارک ثبتی شرکت- روزنامه‌های رسمی- مدارک اعضای هیئت مدیره یا پرسنل امتیازآور- کپی شناسنامه- کارت پایان خدمت- کپی کارت ملی- مدرک تحصیلی- سوابق بیمه تامین اجتماعی مرتبط با رشته- مجموع مبلغ قراردادها طی ۱۵ سال اخیر به همراه مفاصاحساب هر قرارداد- آخرین اظهارنامه مالیاتی (درصورتی که نیاز باشد، میانگین اظهارنامه های مالیاتی سه سال آخر نیز گرفته شود)

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.