ثبت شرکت صرافی به دو صورت صورت میپذیرد در نوع اول حداقل 5 میلیون تومان و در نوع دوم حداقل 20 میلیون تومان نزد بانک مرکزی باقی میماند

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.