حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

استاندارد توجیه قانونی اطلاعات الکترونیکی - ISO10008

استاندارد توجیه قانونی اطلاعات الکترونیکی - ISO10008

استاندارد توجیه قانونی اطلاعات الکترونیکی
این یك استاندارد انگلیسی است كه بهترین اقدامات در مدیریت و ذخیرهسازی اطلاعات الكترونیكی را تبیین میكند. این استاندارد برای كمك به شما در بررسی و تأیید اطلاعات برای اجتناب از خطاهای قانونی ذخیرهسازی داده طراحی شده است. BS10008 بهترین اقدامات برای انتقال دادههای الكترونیكی بین سیستمها و تبدیل سوابق كاغذی به فایلهای دیجیتالی را تبیین میكند. این استاندارد همچنین دستورالعملهایی برای مدیریت دسترسی به سوابق لازم بهعنوان شواهد قانونی فراهم میكند.
مزایای BS10008
این استاندارد را در مدیریت اطلاعات الكترونیكی خود بهكار بگیرید تا روند كاری بهتری در كپیرایت، پیگیری و بررسی امور داشته باشید. این استاندارد روش تبدیل سوابق كاغذی به شكل دیجیتالی را بدون از دست رفتن كیفیت، پوشش میدهد. این استاندارد باعث صرفهجویی هزینه ذخیره كاغذ و كاهش مصرف كاغذ در سازمان شما میشود. این استاندارد همچنین راههایی برای بررسی دادههای مخفی و امضاهای الكترونیكی ارائه داده و به شما در هماهنگی فعالیتها با سیاستهای امنیت اطلاعات كمك میكند. شما فرایندهایی خواهید داشت كه روش مدیریت داده در بلندمدت را تسهیل میكنند، مثل تبدیل دادهها طی بهروزرسانی فناوری. بهعلاوه، شما در موقعیت بهتری برای مدیریت ریسك از دست رفتن دادهها خواهید بود– از اطلاعات پشتیبان تهیه كرده و آنها را سادهتر از سوابق كاغذی نگهداری میكنید.
سازمانهای غیردولتی و تحلیلگران سرمایهگذاری، سازمانها را بررسی میكنند تا ببینند آیا حداقل استانداردها در محیط كار رعایت شده باشد و كارگران كار منصفانه داشته باشند.

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوق پارسه سید خندان.22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه.
4- اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرارسیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه
-5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان 2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند