حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

ایزو - 10002

ایزو - 10002

ایزو 10002
این استاندارد دستورالعملهایی برای استقرار سیستم مدیریت شكایات ارائه داده و در شناسایی شكایات، علت آنها و رفع آنها به شما كمك میكند. این استاندارد به شناسایی زمینههای بهبود تجارت شما و رفع علت شكایات كمك میكند. این استاندارد، كنترلها و فرایندهای كارآمد برای رسیدگی به شكایات مشتریان را مشخص كرده و تضمین میكند كه مشتریان بیشتری از خدمات شما رضایت داشته باشند.
مزایای مدیریت شكایات مشتری
• دستیابی به كارایی عملیاتی برای شناسایی روند و علل شكایات
• حل مشكلات با استفاده از رویكرد مشتری مداری
• درگیر كردن كاركنان با فرصتهای آموزش خدمات مشتری جدید

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان.22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه .
4- اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرارسیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه
-5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان 2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند