حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواه و تأییدی بررعایت اصول ایمنی درمحیطهای پیمانکاری است. مدركي است كه بر اساس مقررات آئين نامه ايمني امور پيمانكاري به منظور اعلام صلاحيت ايمني متقاضي، از سوي كميته صادر مي گردد.

دلایل نیاز پیمانکاران به گواهی صلاحیت ایمنی

بر اساس قوانین و مقررات آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مقرر شده که تمامی کارفرمایان بایستی قبل از هر گونه عقد قرارداد پیمانکاری با پیمانکاران خود، ابتدا این گواهینامه صلاحیت ایمنی را از آنها بخواهند. یک دستور العملی در تاریخ سوم اسفند سال 1388 توسط شورای عالی حفاظت فنی (زیر شاخه اداره کل بازرسی کار تحت معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی) تدوین شده و در تاریخ پنجم خرداد 1389 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید.

نظربه تمهیدات و قوانین جدید وضع شده ، کارفرمایان بایست در مناقصات خود پیمانکارانی را مدنظر قرار دهند یاانتخاب کنندکه صلاحیت ایمنی آنان توسط وزارت کار و امور اجتماعی ازطریق گواهینامه تاییدصلاحیت ایمنی پیمانکار محرز شده باش

در صورت عدم احراز صلاحیت لازم در زمینه  ایمنی، هيچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی مجاز به ادامه فعاليت نخواهد بود

گواهينامه مذكور شامل مشخصات زير مي باشد:

 1. نام شخص حقيقي / حقوقي
 2. نام ونام خانوادگي و كد ملي شخص حقيقي/ مدير عامل
 3. شماره و تاريخ ثبت وشناسه شركت
 4. آدرس وكد پستي تلفن ثابت ، همراه ،دورنگار و پست الكترونيكي پيمانكار
 5. زمينه فعاليت پيمانكار طبق موارد مندرج دربرگه صلاحيت پيمانكاري وياكارت پيمانكار شخص حقيقي
 6. مدت اعتبار گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني
 7. درج شرايط ابطال و تعليق گواهينامه،زمان ارائه مدارك مربوطه جهت تمديد گواهينامه ودستورالعمل در پشت گواهينامه - بند 2

اين گواهينامه با امضاي مدير كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان ، به مدت 2 سال از تاريخ صدور، معتبر خواهد بود.

مدارک مربوط به اشخاص حقوقی:

 1. صفحه اول شناسنامه مدیر عامل واعضای هیئت مدیره (کپی برابر اصل)
 2. کارت ملی مدیر عامل و اعضاء هئیت مدیره (کپی برابر اصل
 3. کپی سند ملکی یا قولنامه و یا اجاره نامه دفتر مرکزی
 4. روزنامه های آگهی تاسیس، آخرین تغییرات مربوط به آدرس(منطبق با بند3) و آخرین تغیرات مربوط به اعضا هیئت مدیره  (کپی برابر اصل
 5. گواهی صلاحیت پیمانکاری از مراجع ذی صلاح (کپی برابر اصل
 6. کپی تمامی پیمان های در حال اجرا (تمامی صفحات ممهور به مهر شرکت
 7. دو نسخه از آخرین لیست بیمه کارکنان هر پیمان به انضمام لیست بیمه دفتر مرکز

مدارک مربوط به اشخاص حقیقی:

 1. مدارک هویتی از قبیل صفحه اول شناسنامه (کپی برابر اصل)
 2. کارت ملی (کپی برابر اصل)
 3. کپی پیمان های در حال اجرا
 4. آخرین لیست بیمه کارکنان (مربوط به پیمان های در حال اجرا)
 5. کپی سند ملکی یا قولنامه و یا اجاره نامه دفتر مرکزی
 6. صلاحیت پیمانکاری از مراجع ذی صلاح(کپی برابر اصل)

روند اجرايي تائيد صلاحيت ايمني:

 1. درخواست صدور گواهي تائيد صلاحيت ايمني از طرف پيمانكار و يا نماينده قانوني وي
 2. ارائه مدارك مورد نيازجهت صدور گواهي تائيد صلاحيت
 3. بررسي مدارك ارائه شده
 4. بازديد از تجهيزات و امكانات ايمني پيمانكار وارائه گزارش به كميته توسط بازرس كار
 5. درصورت وجود پيمان ياقرارداد
 6. در صورت كامل نبودن مدارك و شرايط ،اعلام به متقاضي جهت رفع نقص
 7. صدور گواهي تائيد صلاحيت ايمني بنا به تشخيص كميته

برنامه نویس و طراح : بیژن زند