حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

تجزیه و تحلیل خطر وکنترل نقاط بحرانی - HACCP

تجزیه و تحلیل خطر وکنترل نقاط بحرانی - HACCP

تجزیه و تحلیل خطر وکنترل نقاط بحرانی
استاندارد HACCP برای سازگاری شما با قوانین ملی یا بینالمللی ایمنی غذا مهم است. این استاندارد یك ابزار مدیریت ریسك فراهم میكند كه از سایر استانداردهای سیستمهای مدیریت صنایع غذایی– مثل ایزو22000– پشتیبانی میكند. HACCP فرایندهای تولید خوب برای بخش غذا را مشخص كرده و برای مشاركت در تجارت بینالمللی مفید است. این استاندارد بهویژه برای تولیدكنندگان، سازندگان، صنایع فراوری، و خدمات غذایی مفید است.
HACCP چیست؟
از این ابزار مدیریت ریسك برای مدیریت ریسكهای ایمنی غذا استفاده میشود یك سیستم HACCP به شما امكان میدهد تا خطرات را شناسایی كرده و كنترلهایی برای مدیریت آنها در زنجیره تأمین تولید خود ایجاد نمایید. این استاندارد شامل مقتضیات «كمیته تغذیه كدكس» (CAC) كه توسط سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و كشاورزی ملل متحد بهمنظور یكی كردن استانداردها، دستورالعملها، و آییننامههای بینالمللی غذا برای انجام تجارت تنظیم شده میباشد. از این استاندارد میتوان برای پشتیبانی مقتضیات استاندارد مدیریت، مثل ایزو22000 (مدیریت ایمنی غذا) استفاده نمود.
مزایای HACCP چیست؟
• پیادهسازی كنترل خطرات و ایمنی غذا در سطح بینالمللی
• ایجاد اعتماد در باب كنترلها برای تولیدكنندگان، سهامداران، و تأمینكنندگان
• همراستا كردن HACCP با ایزو22000 بهمنظور بهبود سیستمهای مدیریت ایمنی غذا
• مدیریت مؤثر خطرات ایمنی غذا در زنجیره تأمین
• بازنگری و بهبود مداوم سیستم شما برای حفظ كارآمدی آن

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان.22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه .
4-اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرارسیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه.
-5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان 2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند