حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

تشخیص صلاحیت مشاوران

تشخیص صلاحیت مشاوران

تشخیص صلاحیت مشاوران در تخصص های زیر امکان پذر میباشد
الف-گروه شهر سازی و معماری
1-شهرسازی
2-ساختمان های آموزشی ،ورزشی ،بهداشتی و درمانی
3-ساختمان های مسکونی ، تجاری ، اداری، صنعتی و نظامی
4-معماری داخلی
5-ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و سکونتکاهایغیر رسمی
6-طراحی شهری


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه 3 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 7 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. یک نفر کارشناس با امتیاز 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه2 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 10 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 7 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. دو نفر کارشناس با امتیاز 7 و 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه1:
. یک نفر کارشناس با امتیاز 12 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. دو نفر کارشناس با امتیاز 10 و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. دو نفر کارشناس با امتیاز 10 و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3
ضریب اولویت مدرک تحصیلی برای گروه شهر سازی و معماری
رشته های تحصیلی مورد استفاده : معماری , عمران،راه و ساختمان، معماری داخلی، شهر سازی، مکانیک، برق، طراحی شهری ،طرحی محیط، طراحی منظر، محیط زیست، سازه، زلزله


ب-گروه راه و ترابری
1-راهسازی
2- راه آهن
3-فرودگاهها
4-بندر سازی و سازه های دریایی
5- ترافیک و حمل و نقل


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه 3 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 7 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. یک نفر کارشناس با امتیاز 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه2 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 10 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 7 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. دو نفر کارشناس با امتیاز 7 و 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه1:
. یک نفر کارشناس با امتیاز 12 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. دو نفر کارشناس با امتیاز 10 و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. دو نفر کارشناس با امتیاز 10 و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


ضریب اولویت مدرک تحصیلی برای گروه شهر سازی و معماری
رشته های تحصیلی مورد استفاده در این گروه :عمران ، راه و ساختمان ، راه و ترابری ، سازه ، زمین شناسی ، عمران آب ، مکانیک خاک ، الکترو مکانیک ، مکانیک ، تاسیسات ، مهندسی راه آهن ، صنایع ، زلزله ،نقشه برداری ، اقتصاد ، ترافیک


ج- گروه مهندسی آب
1-سد سازی
2-شبکه های آبیاری و زهکشی
3-تاسیسات آب و فاضلاب
4-حفاظت و مهندسی رودخانه


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه 3 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 7 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. یک نفر کارشناس با امتیاز 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه2 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 10 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 7 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. دو نفر کارشناس با امتیاز 7 و 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه1:
. یک نفر کارشناس با امتیاز 12 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. دو نفر کارشناس با امتیاز 10 و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. دو نفر کارشناس با امتیاز 10 و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3
ضریب اولویت مدرک تحصیلی برای گروه مهندسی آب
رشته های تحصیلی مورد استفاده در این گروه : عمران ، راه و ساختمان ، عمران آب ،هیدرولیک ، سازه های آبی ، مکانیک ، تاسیسات ، آبیاری ، آب و خاک ، آبیاری ذهکشی ، تاسیسات آبیاری ، مکانیک خاک ، مهندسی آب و فاضلاب ،آبخیزداری ، سازه ، مهندسی رودخانه ، زلزله ، معدن ، اقتصاد


د-گروه مطلاعات کشاورزی
1-کشاورزی،منابع طبیعی و دامپروری
2-شیلات و آبزیان
3-فضای سبز
4-گلخانه و مجتمع های کلخان های


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه 3 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 7 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. یک نفر کارشناس با امتیاز 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه2 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 10 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 7 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. دو نفر کارشناس با امتیاز 7 و 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه1:
. یک نفر کارشناس با امتیاز 12 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. دو نفر کارشناس با امتیاز 10 و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. دو نفر کارشناس با امتیاز 10 و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3
ضریب اولویت مدرک تحصیلی برای گروه مطالعات کشاورزی
رشته های تحصیلی مورد استفاده در این گروه : کشاورزی عمومی ، آبیاری ، خاکشناسی ، آب و خاک ، جنگل داری ، آبخیز داری ، سازه ، عمران ، راه و ساختمان ، عمران آب ، مکانیک سیالات ، عمران روستایی، منابع طبیعی ، بهسازی محیط ، دامپروری ، محیط زیست


و-گروه انرژی
1-تولید نیرو
2-انتقال نیرو
3-توزیع نیرو
4-دیسپاچینگ و مخابرات
5-انرژی هسته ای
6-بهینه سازی انرژی
7-انرژی تجدید پذیر


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه 3 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 10 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. دو نفر کارشناس با امتیاز8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2 و 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه2 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 12 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. سه نفر کارشناس با امتیاز 10 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2،3
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3،4،5


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه1:
. یک نفر کارشناس با امتیاز 15 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. چهار نفر کارشناس با امتیاز 10،10 و8،8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2،3،4
. دو نفر کارشناس با امتیاز 8و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3،4،5
ضریب اولویت مدرک تحصیلی برای گروه انرژی
رشته های تحصیلی مورد استفاده در این گروه : برق(قدرت) ، الکتروتکنیک ، مکانیک سیلات، جامدات، تاسیسات، مهندسی انرژی، عمران ، راه و ساختمان، الکترونیک، مهندسی برق، سازه، زلزله، ابزار دقیق، کامپیوتر(سخت افزار،نرم افزار)


ص-گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات
1-مکانیزاسیون امور پستی و شبکه های جامع پستی
2- طرح های جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات
3-سوئچینگ مخابراتی (تلکس،تلفن،دیتا،موبایل)
4-انتقال(مایکروویو،ماهواره،فیبر نوری،کابل ،دیتا)


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه 3 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 7 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. یک نفر کارشناس با امتیاز 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه2 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 10 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 7 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. دو نفر کارشناس با امتیاز 7 و 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه1:
. یک نفر کارشناس با امتیاز 12 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. دو نفر کارشناس با امتیاز 10 و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. دو نفر کارشناس با امتیاز 10 و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3
ضریب اولویت مدرک تحصیلی برای گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات
رشته های تحصیلی مورد استفاده : برق (قدرت) ، الکتروتکنیک ، کنترل ، مکانیک ، تاسیسات ، راه و ساختمان ، عمران ، مخایرات ، الکترونیک ، کامپیوتر (سخت افزار ، نرم افزار) اقتصاد ، سازه ، مدیریت بازرگانی، صنعتی، مدیریت فناوری اطلاعات ، مهندسی فناوری اطلاعات


س- گروه صنعت
1-صنایع برق و الکترونیک
2-صنایع سلولزی ، شیمیایی،تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ، نساجی و پلیمری
3-صنایع حمل و نقل(خودرو)
4-صنایع فلزات اساسی (نورد،ذوب و ریختگری)و ماشین سازی
5-صنایع کانی های غیر فلزی


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه 3 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 10 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. دو نفر کارشناس با امتیاز8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2 و 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه2 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 12 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. سه نفر کارشناس با امتیاز 10 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2،3
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3،4،5


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه1:
. یک نفر کارشناس با امتیاز 15 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. چهار نفر کارشناس با امتیاز 10،10 و8،8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2،3،4
. دو نفر کارشناس با امتیاز 8و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3،4،5
ضریب اولویت مدرک تحصیلی برای گروه صنعت
رشته های تحصیلی مورد استفاده در این گروه : برق ، مکانیک ، تاسیسات ، صنایع ، ماشین سازی ، متالوژی ، مواد ، ابزار دقیق ، کمپیوتر (سخت افزار ، نرم افزار)مدیریت صنعتی ، یازرگانی، پلیمر ، سازه ، زلزله ، عمران


ش-گروه معدن
1-پی جویی و اکتشاف معدن
2-آماده سازی و بهره برداری معدن
3-کانه آرایی و فراوری مواد


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه 3 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 7 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. یک نفر کارشناس با امتیاز 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه2 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 10 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 7 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. دو نفر کارشناس با امتیاز 7 و 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه1:
. یک نفر کارشناس با امتیاز 12 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. دو نفر کارشناس با امتیاز 10 و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. دو نفر کارشناس با امتیاز 10 و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3
ضریب اولویت مدرک تحصیلی برای گروه معدن
رشته های تحصیلی مورد استفاده در این گروه : مهندسی اکتشاف معدن، اکتشاف نفت، زمین شناسی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک، سنگ شناسی، استخراج معدن، مهندسی معدن، مهندسی شیمی، مواد ،متالوژی، مکانیک، برق،مکانیک سنگ،آبشناسی، نقشه برداری، محیط زیست، زمین شناسی ساختمانی


ر-گروه نفت و گاز
1-مطالعات اکتشافو استخراج نفت و گاز(مطالعات جامع مخازن هیدروکربوری)
2-واحد های پالایشگاه نفت و گازو صنایع پترو شیمی
3-خطوط انتقال نفت و گاز
4-تاسیسات بالا دستی روزمینی
5-شبکه های و ایستگاه های کاهش فشار گاز


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه 3 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 10 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. دو نفر کارشناس با امتیاز8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2 و 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه2 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 12 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. سه نفر کارشناس با امتیاز 10 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2،3
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3،4،5


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه1:
. یک نفر کارشناس با امتیاز 15 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. چهار نفر کارشناس با امتیاز 10،10 و8،8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2،3،4
. دو نفر کارشناس با امتیاز 8و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3،4،5
ضریب اولویت مدرک تحصیلی برای گروه انرژی
رشته های تحصیلی مورد استفاده در این گروه : برق(قدرت) ، الکتروتکنیک ، مکانیک ، زمین شناسی، مواد، سیلات،جامدات ،تاسیسات ، عمران ، راه و ساختمان ، الکترونیک ، مهندسی برق ، سازه ، زلزله، ابزار دقیق، مهندسی معدن، مهندسی نفت، صنایع ، مهندسی شیمی


ر-گروه مطالعات آماری
1-آمار اقتصادی،اجتماعی خانوار
2-آمار صنعت ، معدن و زیر بنایی
3-آمار کشاورزی
4-آمار خدمات


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه 3 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 7 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. یک نفر کارشناس با امتیاز 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه2 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 10 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 7 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. دو نفر کارشناس با امتیاز 7 و 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه1:
. یک نفر کارشناس با امتیاز 12 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. دو نفر کارشناس با امتیاز 10 و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. دو نفر کارشناس با امتیاز 10 و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3

ضریب اولویت مدرک تحصیلی برای گروه مطالعات آماری
رشته های تحصیلی مورد استفاده :آمار، کامپیوتر، ریاضی، جمعیت شناسی ، علوم اجتماعی ، مدیریت بازرگانی ، صنعتی ، صنایع ، اقتصاد ، سیستم اطلاعات جغرافیایی


ک-گروه میراث فرهنگی
1-پژوهش های فرهنگی و معرفی
2-حفاظت،مرمت،احیاوبهره برداری آثار و بناهای تاریخی،فرهنگی و محوطه های باستانی،تاریخی
3-حفاظت و احیاء بافت های تاریخی ، فرهنگی


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه 3 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 7 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. یک نفر کارشناس با امتیاز 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه2 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 10 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 7 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. دو نفر کارشناس با امتیاز 7 و 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه1:
. یک نفر کارشناس با امتیاز 12 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. دو نفر کارشناس با امتیاز 10 و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. دو نفر کارشناس با امتیاز 10 و 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3
ضریب اولویت مدرک تحصیلی برای گروه میراث فرهنگی
رشته های تحصیلی مورد استفاده : معماری ، مرمت بناها ، سازه، زلزله، باستان شناسی ، انسان شناسی ، معماری داخلی ، طراحی محیط ، منظر، طراحی شهری ، نقشه برداری ، راه و ساختمان ،عمران ، محیط زیست ، اقتصاد ، کامپیوتر


گ-خدمات مدیریت
1-مدیریت عمومی
2-مدیریت مالی
3-مدیریت بازار یابی
4-مدیریت منابع انسانی
5-مدیریت تولید


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه 3 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. یک نفر کارشناس با امتیاز 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه2 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز6 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه1:
. یک نفر کارشناس با امتیاز 10 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. یک نفر کارشناس با امتیاز 6 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3
ضریب اولویت مدرک تحصیلی برای گروه خدمات مدیریت
رشته های تحصیلی مورد استفاده :مدیریت بازرگانی،مالی،حسایرسی،آموزشی،آموزش عالی،اجرایی،بازاریابی و بین المللی،اقتصاد بازرگانی،مدیریت (گرایش رفتار سازمانی،مدیریت منابع انسانی)مهندسی صنایع،مدیریت (سایر گرایش ها)اقتصاد(سایر گرایش ها)


ط-گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد
1-خدمات اقتصادی
2-خدمات برنامه ریزی،آموزشی و توسعه منابع انسانی


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه 3 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. یک نفر کارشناس با امتیاز 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه2 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز6 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه1:
. یک نفر کارشناس با امتیاز 10 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. یک نفر کارشناس با امتیاز 6 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3
ضریب اولویت مدرک تحصیلی برای گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد
رشته های تحصیلی مورد استفاده : توسعه اقتصادی ، مهندسی صنایع ، مدیریت مالی ، آمار ، آمار اقتصادی ، مهندسی کامپیوتر ، علوم اجتماعی ، مدیریت(کلیه گرایش ها)مدیریت بانکی ، حقوق تجارت


ح-گروه تخصص های مشترک
1-ژئوتکنیک
2-سازه
3-تاسیسات برق و مکانیک
4-ژئوفیزیک
5-محیط زیست
6-بازرسی فنی
7-خدمات کامپیوتری
8-ایمنی و کاهش خطرات پدافند غیر عامل
9-زمین شناسی
10-اتوماسیون صنعتی
11-مقاوم سازی
12-نقشه برداری زمینی
13-سیستم های اطلاعات جغرافیایی
14-مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
15-هواشناسی


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه 3 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. یک نفر کارشناس با امتیاز 4 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه2 :
. یک نفر کارشناس با امتیاز 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز6 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. یک نفر کارشناس با امتیاز 5 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3


حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت این گروه در رتبه1:
. یک نفر کارشناس با امتیاز 10 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 1
. یک نفر کارشناس با امتیاز 8 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 2
. یک نفر کارشناس با امتیاز 6 سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا ضریب اولویت 3
ضریب اولویت مدرک تحصیلی برای گروه تخصص های مشترک
رشته های تحصیلی مورد استفاده :این گروه (به دلیل مشترک بودن) بستگی به تخصص درخواستی دارد

برنامه نویس و طراح : بیژن زند