حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

تمدید کارت بازرگانی شرکتی

تمدید کارت بازرگانی شرکتی

** مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی**


.1 فرم دال ) تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی )درصورت تغییر مدیرعامل این فرم نیاز به گواهی امضاءدردفترخانه اسناد رسمی دارد(
.2 ارائه اصل کارت بازرگانی درزمان حضور در اتاق .
.3 اصل کارت ملی .
.4 اصل گواهی موضوع ماده 181 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری به
آدرس مندرج درکارت بازرگانی.
.5 اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال 09 و 01 و 02 واصل و کپی کلیه برگهای قطعی و تشخیص مالیات مربوط به سالهایی که کارت بازرگانی تمدید اما به اتاق تهران ارائه نگردیده است .
.1 اصل مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به آدرس دفتر مرکزی شرکت و یا آدرس کارخانه .
.7 اسکن و بارگذاری عکس ) تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید (
8. در صورت استیجاری بودن دفتر کار، ارائه اصل اجاره نامه تمدید شده.
9. روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت تاکنون .
.10 تذکر 1: در شرکتهای سهامی چنانچه مدت تصدی هیئت مدیره به پایان رسیده باشد ارائه روزنامه رسمی ابقاء مجدد هیئتمدیره الزامیست.
تذکر 2: درصورت تغییر نوع شرکت علاوه بر ارائه روزنامه رسمی تغییر ، ارائه اظهارنامه مربوط به نوع فعلی شرکت
صادره از اداره ثبت شرکتها الزامیست .
.11 در صورت تغییر مدیرعامل علاوه بر سایر مدارک :
الف- اصل کارت ملی مدیرعامل.
ب- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید از زمان صدور آن 1 ماه بیشتر نگذشته باشد.
ج- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان .
تبصره : متقاضیانی که سن آنان 59 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
د- مدرک تحصیلی معتبر )حداقل دیپلم(.
تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات وارتباطات ) ICT ( ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند .
ه - داشتن حداقل سن 23 سال تمام
12.در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست:
الف- سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.
ب- اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.
ج- اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی )چنانچه مالک یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادی کافی می باشد(.
13.اشخاص غیرایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8 ملزم به ارائه تائید صلاحیت
مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک می باشند.
14.ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی )صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند(.
15.درصورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه برسایر مدارک ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است :
الف- سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.
ب- اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.
ج- اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی )چنانچه مالک یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادی کافی می باشد(.
د- اصل کارت ملی مدیرعامل.
ه- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید از زمان صدور آن 1 ماه بیشتر نگذشته باشد.
و- مدرک تحصیلی معتبر )حداقل دیپلم(.
ز- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی) فقط روی فرم الف قابل قبول است با مهر امضای رئیس شعبه. ) ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم ) الف( تایید شده باشد قابل قبول است (
تذکر 1: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر 2: در مراحل برابراصل مدارک و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی ایشان الزامی است.
تذکر 3: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.
تذکر 4:متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد. _

برنامه نویس و طراح : بیژن زند