حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

رتبه مشاور

رتبه مشاور

رتبه مشاور چیست؟
مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.
سازمان، مشاوران را ، در پایه هاي "سه "، "دو" و "یک " در هر تخصص و همچنین پایه نهایی درگروههاي تخصصی، تعیین صلاحیت مینماید.
هر مشاور میتواند با معرفی افراد واجد شرایط بر اساس ضوابط در تمامی تخصص ها و گروههاي تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید


شرایط عمومی احراز صلاحیت مشاوران به شرح زیر میباشد:
.1 تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران
.2 دارا بودن تحصیلات تخصصی حداقل کارشناسی براي هریک از اعضاي هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد امتیازآور شرکتهای مشاور الزامی است.
..3در دوران محرومیت یا محکومیت و یا ممنوعیتهاي موثر در کارهاي خدمات مشاوره، پیمانکاري، طرح وساخت بطور کلی در زمینه فعالیتهاي نظام فنی و اجرایی نباشد.
.4انجام خدمات مشاوره در زمینه فعالیتها مرتبط در اساسنامه شرکت قید شده باشد .
.5تعهد به اینکه از امتیاز افراد فنی الزامی شرکت، در شرکتهاي پیمانکاري و یا شرکت ها ي مدیریت طر ح و مؤسسات و شرکتهاي مهندسان مشاور و دیگر شرکتها و یا سازمانهایی که این قبیل خدمات را انجام می دهند استفاده نشده باشد.
.5 اشتغال به کار تمام وقت افراد فنی الزامی امتیازآور در شرکت به استثناء اعضاء هیات علمی دانشگاه ها ضروریست


عوامل موثر بر تشخیص صلاحیت برای پایه سه و به شرح زیر میباشد
الف ) نیروی انسانی متخصص طبق آیین نامه مشاوران (هر تخصص 3 نفر کارشناس با سابقه واجد شرایط )
ب ) ساختار مدیریتی
پ ) امکانات پشتیبانی


عوامل موثر بر تشخیص صلاحیت برای پایه یک و دو به شرح زیر میباشد:
الف نیروي انسانی متخصص (طبق آیین نامه مشاوران)
ب کارهاي انجام شده (تجربه کاري شرکت)
پ ساختار مدیریتی
ت امکانات پشتیبانی
شرکتهاي متقاضی پایه یک حسب مورد بایستی علاوه بر کسب امتیاز تجربه کاري موردنیاز حداقل یک پروژه شاخص در زمینه طراحی پایه و یا تفصیلی) با موضوع محوري و اصلی تخصص مربوطه ارائه نمایند. مبلغ پروژه شاخص پس از تعدیل بایستی بیش از 75 درصد حق الزحمه پایه دو تخصص مربوطه (باشد. درصورت پائین تر بودن مبلغ پروژه معرفی شده، ملاك عمل تشخیص فنی امور نظام اجرایی طرحها خواهد بود

برنامه نویس و طراح : بیژن زند