حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

سیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه ها - EN45001

سیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه ها - EN45001

سیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه ها
سازمان بین المللی استاندارد ایزو، پیرو تجربیات گسترده استاندارد های ایزو /IEC GUIDE25 و استاندارد اروپایی EN 45001، اخیرا" استانداردجهانی ایزو 17025 را تهیه و جایگزین استاندارد های قبلی نمود. ویرایش نهایی آن در سال 2005 صورت گرفته.
استاندارد تایید صلاحیت آزمایشگاه ها و کالیبراسیون:
این استاندارد دربرگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روشهای استاندارد، روشهای استاندارد نشده و روشهای ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد.
هدف از پیاده سازی:
واجبات مخصوص جهت کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کاليبراسيون و نیز نمونه برداری.

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان.22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه.
4-اجرای قرارداد و آموزش پرسنل ،پیاده سازی و استقرار سیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه.
-5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان 2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند