حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی - ISO22000

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی - ISO22000

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
این یك استاندارد بینالمللی است كه مقتضیات یك سیستم مدیریت غذا را در سازمانهای موجود در زنجیره غذایی از مزرعه تا چنگال تحت پوشش قرار میدهد.
این یك استاندارد بینالمللی است كه برای هر فعالیت در زنجیره غذایی، شامل سازمانهای تولیدكننده تجهیزات، مواد بستهبندی، عوامل تمیزكننده، افزودنیها و مواد متشكله مناسب است.
ایزو 22000 نیز مثل ایزو9001، برای یكپارچهسازی سیستم مدیریت شركتها و سیستم مدیریت ایمنی غذای آنها مناسب است.
این استاندارد، عناصر كلیدی را برای تأمین ایمنی غذا در زنجیره غذایی تركیب میكند از جمله:
• ارتباط فعال
• مدیریت سیستم
• كنترل خطرات ایمنی غذا از طریق برنامههای پیشنیاز و طرحهای HACCP
• بهبود و بهروزرسانی دائم سیستم مدیریت ایمنی غذا
مزایای ایزو22000
• معرفی فرایندهای شناخته شده بینالمللی در كار شما
• ایجاد اعتماد برای تأمینكنندگان و سهامداران در كنترل خطرات توسط شما
• محقق ساختن كنترل خطرات در زنجیره تأمین شما
• ایجاد شفافیت در پاسخگویی و مسئولیتها
• بهبود و بهروزرسانی مداوم سیستمهای شما

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه .
4- اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرارسیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه
-5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان 2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند