حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

مديريت امنيت اطلاعات - 27001

مديريت امنيت اطلاعات - 27001

ایزو27001 ديريت امنيت اطلاعات
اطلاعات يك دارايي ارزشمند است كه ميتواند باعث انسجام يا شكست كار شما گردد. هنگامي كه اطلاعات بهدرستي مديريت شود، ميتوانيد با اطمينان كار كنيد. مديريت امنيت اطلاعات، آزادي براي رشد و نوآوري را فراهم كرده و بستر مشتريمحوري را براي شما فراهم ميآورد.
مزاياي ایزو27001
• شناسايي ريسكها و ايجاد كنترلها براي مديريت يا حذف آنها
• ايجاد انعطاف براي تدوين كنترلها در نواحي منتخب فعاليت شما
• ايجاد اعتماد بين سهامداران و مشتريان در مورد حفاظت دادهها

چالش تجاری
اطلاعات سرمایه ای است که همانند دیگر سرمایه های تجاری، باید محافظت شود. وابستگی به سیستم اطلاعاتی آن سازمان را نسبت به تهدیداتی چون هک کردن، نابودی داده ها، گروهی سری، و حتی تروریسم آسیب پذیر می کند. برای مخدوش کردن موضوعات مختلف ، الزامات قانونی و قرادادی، کنترل و میزان اعتمادی که سر درگم کننده می باشد، ممکن است دست نیافتنی بنظر آید و متناقض هستند. سازمان برای حفاظت از خودش باید بطور فعالی ایمنی هر نوع تبادل اطلاعات و نگهداری داده ها را مدیریت کند.
راه حل: گواهی ایزو 27001 چیست؟
با ایجاد سیستم مدیریت حفاظت اطلاعات و ارائه آن به استاندارد بین المللی ایزو 27001 ، سازمان می تواند ریسک خود را ارزیابی کرده و کنترل مناسبی برای حفظ اسرار، انسجام و در دسترس بودن سرمایه های اطلاعاتی داشته باشد. هدف اصلی حفاظت اطلاعات سازمان جلوگیری از این است که دست نا محرمان بیافتد و یا آن داده ها برای همیشه از بین برود.
مزایای کلیدی ایزو چیست؟
مشخص کردن تهدیدات و کاهش چشمگیر اثرات آنها در ارزیابی مناسب خطر
اطمینان دادن به مشتریان ، تامین کنندگان و سهامداران که شما در حفاظت اطلاعات جدی هستید
کمک به مدیریت در تبعیت از قانون و مقررات و الزامات قراردادی
بدست آوردن مزیت رقابتی و ارتقای تصویر سازمانی تان

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوق پارسه سید خندان.22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه.
4-. اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرارسیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه

-5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان 2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند