حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

مدیریت انرژی - ISO50001

مدیریت انرژی - ISO50001

مدیریت انرژی
مدیریت مؤثر انرژی فقط در تجارت اهمیت ندارد، بلكه یك شرط لازم است و بهترین راه تحقق آن با استاندارد ایزو50001 است. این استاندارد بینالمللی، فعالیتهای مدیریت انرژی مفید در سطح جهان را تبیین میكند. كارشناسان مدیریت انرژی از بیش از ٦٠ كشور، این استاندارد را ایجاد كردهاند و اكنون ما میتوانیم به شما كمك كنیم كه در انرژی صرفهجویی كنید، هزینهها را كاهش دهید، و مقتضیات محیطی را رعایت كنید.
مزایای ایزو50001
• شناسایی و مدیریت خطرات موجود در تأمین انرژی آینده شما
• اندازهگیری و كنترل كاربرد انرژی بهمنظور شناسایی زمینههای بهبود كارایی
• بهبود عملكرد كلی بهمنظور كاهش مصرف انرژی و صورتحساب
• كاهش آلایندههای كربنی و رعایت اهداف دولتی كاهش آلایندهها
• نمایش تعهد به حفظ محیط زیست برای افزایش فرصتهای مطلوب
نكات راهنما برای پیادهسازی ایزو50001
• كسب تعهد و پشتیبانی از مدیریت ارشد
• درگیر كردن كل فعالیت با ارتباطات داخلی مناسب
• مقایسه مدیریت انرژی موجود با مقتضیات ایزو50001
• دریافت بازخورد مشتری و تأمینكننده در زمینه مدیریت انرژی جاری
• تشكیل تیم اجرایی برای كسب بهترین نتایج
• تبیین و تقسیم مسئولیتها و زمانبندیها
• تدوین اصول اساسی استانداردهای ایزو50001 در تجارت خود
• برانگیزش كاركنان با آموزش و مشوقها
• بهاشتراكگذاری دانش ایزو50001 و تشویق كاركنان به آموزش بهعنوان حسابرسان داخلی
• بازنگری منظم سیستم ایزو50001 بهمنظور اطمینان از بهبود مداوم آن

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان.22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه .
4- اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرارسیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه
-5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند