حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

مدیریت خدمات IT - 20000

مدیریت خدمات IT - 20000

مدیریت خدمات IT
شركتها در هر اندازه كه باشند، بر مدیریت خدمات مؤثر IT تكیه دارند. مهم نیست كه چه فعالیتی انجام میدهید یا وابسته به كجا هستید، خدمات IT شما نیازمند كارایی هزینه، اعتماد، سازگاری و اثربخشی است. شما همه اینها را در استاندارد ایزو20000 مییابید و خدمات IT داخلی شما بهصورت فراهمكننده خدمات خارجی بهنظر رسیده و آنچه را كه میخواهید به شما ارائه خواهد داد.
مزایای ایزو20000
• تحقق بهترین استانداردهای بینالمللی مدیریت خدمات IT
• ایجاد خدمات IT پشتیبان اهداف حرفهای شما
• تلفیق افراد، فرایندها، و فناوری برای پشتیبانی از اهداف تجاری
• ایجاد كنترهای لازم برای اندازهگیری و حفظ ثبات در خدمات
• ایزو20000 با ITIL سازگار است تا از بهبود مداوم پشتیبانی كند

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان.22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه .
4- اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرارسیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه
-5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان 2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند