حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

مدیریت ریسک - ISO31000

مدیریت ریسک - ISO31000

مدیریت ریسک
سازمانهایی که ریسک را بهطور مؤثر مدیریت میکنند، از خودشان محفاظت کرده و در رشد فعالیت خود موفق هستند. چالش هر فعالیتی، تلفیق اقدامات خوب در عملیات روزمره و بهکارگیری آن در جنبههای بیشتری از فعالیت سازمانی است.
ایزو31000 استانداردی برای مدیریت ریسک است. این استاندارد با ارائه اصول و دستورالعملهای جامع، به سازمانها کمک میکند تا ریسک خود را تحلیل و ارزیابی کنند. چه شما در یک شرکت عمومی، خصوصی یا مشترک کار میکنید، میتوانید از مزایای ایزو31000 بهرهمند شوید زیرا این استاندارد، بیشتر فعالیتهای تجاری را دربرمیگیرد، از جمله عملیات مدیریت و فرایندهای ارتباطی. در حالی که کلیه سازمانها ریسک را تا حدی مدیریت میکنند، توصیههای عملی این استاندارد بینالمللی بهمنظور بهبود روشهای مدیریت و تضمین ایمنی و امنیت در کار ایجاد شده است. در حقیقت استفاده از استاندارد ایزو 31000 به سازمان ها کمک می کند احتمال رسیدن به اهداف خود را بسیار بالا برده، فرصت ها و تهدید ها را بهتر شناسایی کرده و از منابع خود در مقابله با ریسک بهره ببرند.
با پیادهسازی اصول و دستورالعملهای ایزو31000 در سازمان خود، میتوانید کارایی عملیاتی خود را بهبود بخشید و اعتماد دولت و سهامداران را جلب کنید، و تلفات را کاهش دهید. این استاندارد بینالمللی همچنین به شما در تقویت عملکرد سلامت و ایمنی کمک کرده و یک بنیان قوی برای تصمیمگیری و تشویق مدیریت فعال در کلیه زمینهها فراهم میکند.
مزایای ایزو31000
• بهبود کارایی و حاکمیت عملیاتی
• ایجاد اعتماد برای سهامداران نسبت به استفاده از روشهای مدیریت ریسک
• اعمال کنترلهای سیستم مدیریت در تحلیل ریسک و کاهش تلفات
• بهبود عملکرد و انعطاف سیستم مدیریت
• پاسخ مؤثر به تغییر و محافظت از حرفه شما همزمان با رشد آن

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان.22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه .
4- اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرارسیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه
-5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان 2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند