حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

مدیریت کیفیت در صنایع نفت،گازوپتروشیمی - 290001

مدیریت کیفیت در صنایع نفت،گازوپتروشیمی - 290001

مدیریت کیفیت در صنایع نفت،گازوپتروشیمی
این استاندارد مقتضیات سیستم مدیریت كیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول در صنایع نفت، پتروشیمی، و گاز طبیعی تعریف میكند. این استاندارد كه نتیجه مستقیم مشاركت بین ایزو و صنعت نفت و گاز بینالمللی به رهبری مؤسسه نفت آمریكا (API) است، بویژه بر زنجیره تأمین نفت و گاز تأكید دارد.
این استاندارد مبتنی بر ایزو9001 بوده و مقتضیات مكمل را با تأكید بر جلوگیری از آلودگی و كاهش ضایعات در ارائه خدمات تعریف میكند. همچنین این استاندارد باعث هماهنگی جهانی شده و كیفیت تأمین كالا و خدمات از تأمینكنندگان را تضمین میكند. این استاندارد برای كلیه سازمانهایی كه در زنجیره تأمین صنعت نفت و گاز فعالیت میكنند مفید است. دریافت گواهی ایزو TS 29001 استانداردسازی و بهبود در این بخش را تضمین میكند.
مزایای ایزوTS 290001
• دریافت گواهی برای افزایش قراردادها و موفقیتها
• نمایش تعهد به فعالیت بهتر صنعتی برای سهامداران
• بهبود مدیریت ریسك و عملكرد
• همراستا نمودن عملیات بهمنظور بهبود كیفیت و كاهش ضایعات
• ارتباط بهتر، ارزیابی منظم، و بهبود دائمی

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان.22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه .
4- اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرارسیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه
-5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان 2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند