حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

مسئولیت پذیری اجتماعی - ISO26000

مسئولیت پذیری اجتماعی - ISO26000

مسئولیت پذیری اجتماعی
این استاندارد، توصیههای بینالمللی را برای ایجاد مسئولیت اجتماعی در سازمان شما ارائه میدهد. این استاندارد شما را در ایجاد و ارائه یک استراتژی مسئولیت اجتماعی بلندمدت در فعالیتتان راهنمایی میکندهمچنین به شما کمک میکند تا همه چیز را از فعالیتهای کاری تا سیاستهای محیط زیست، توسعه پایدار و جوامعی که بر آنها تأثیر میگذارید را درنظر بگیرید.
ایزو 26000 بدون توجه به وسعت و موقعیت سازمان راهکارهای زیر رای برای آن به همراه دارد:
• مفاهیم، شرایط و ضوابط مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی
• پیشینه، گرایش ها و خصوصیات مسئولیت پذیری اجتماعی
• قواعد، و طرز عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی
• اهداف و موضوعات اصلی در امر مسئولیت پذیری اجتماعی
• پیاده سازی، اجرا و ترویج رفتار مسئولیت پذیری اجتماعی در سراسر سازمان با استفاده از قواعد و طرز عمل مربوط به آن
• شناسایی و ایجاد تعامل با سهامدران و شرکا
• تعهدات ارتباطات، عملکرد و سایر اطلاعات مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی مسئولیت اجتماعی چیست؟

مسئولیت اجتماعی به یکی از مهمترین عوامل اندازهگیری عملکرد سازمانی تبدیل شده و این مسئله برای همه بخشهای جامعه صدق میکند. مسئولیت اجتماعی یک وظیفه قانونی و شغلی سازمانی برای ملاحظه اثرات محیطی و اجتماعی تصمیمات و فعالیتها است. یک استراتژی مسئولیت شرکت، راههای توسعه پایدار را تبیین کرده و با سهامداران تعامل میکند و بهطور اخلاقی رفتار میکند.
مزایای ایزو26000
• طراحی و ساخت یک استراتژی مسئولیت اجتماعی برای حرفه شما
• تدوین این استراتژی برای هر محیط قانونی، فرهنگی، یا سیاسی
• مدیریت مسائل اجتماعی یا محیطی خاص حرفه شما
• درگیر شدن کارکنان، انجمنها و شرکای تجاری در استراتژی شما
• ایجاد اعتماد و اعتبار بیشتر بهعنوان یک سازمان مسئول اجتماعی

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندا.22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه .
4- اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرارسیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه
-5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان 2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند