حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

کداقتصادی جدید

کداقتصادی جدید

زمانی که تشکیل پرونده انجام شد و حوزه مالیاتی تعیین گردید و کد اقتصادی اخذ شد بر طبق قانون جدید دارایی نیاز به ثبت نام در سایت TAX.ORG.IR می باشد که به اصطلاح به ان کد اقتصادی جدید گفته می شود.

برنامه نویس و طراح : بیژن زند