حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

IWA 1

IWA 1

ایزو IWA 1
به کلیه مراکز درمانی کمک میکند که با بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ،شرایط و ویژگیهای این مراکز درمانی را برنامه ریزی و اجرا نمایند.
دامنه کاربرد ایزو IWA 1
تمامی سازمانهای مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی که در زمینه مدیریت و ارائه خدمات و محصولات بهداشتی و درمانی فعالیت میکنند شامل مراکز آموزشی و پژوهشی، بیمارستانها، ادارات و مراکز نظارتی و سایر سازمانهای مرتبط بدون در نظر گرفتن نوع، اندازه، محصول و خدمتی که ارائه میکنند و تولیدکنندگان و توزیعکنندگان محصولات دارویی با توجه به اهمیت فرایندها و خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی، الزامات سیستم مدیریت کیفیت در این مراکز به شکل متفاوتی نسبت به سایر صنایع و بخشهای کسب و کار تفسیر میشوند.

هدف از تدوین راهنمای مجزا برای مراکز بهداشتی و درمانی:

• بهبود کیفیت و ایمنی خدمات بهداشتی و درمانی
• بهبود فرایندها به منظور افزایش ارزش افزوده برای سازمان و مشتری
• ارتقاء تصویر سازمان در جامعه،
• افزایش اعتماد مشتری و دسترسی به ابزاری جهت ارزشگذاری بر کیفیت یکپارچگی با رویکرد نگاه تخصصی

مزایای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد IWA 1

■ بهبود کیفیت خدمات
■ بهبود شایستگیها و محیط کار کارکنان
■ بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینههای ناشی از کیفیت پایین
■ اطمینان خاطر از انطباق با الزامات قانون

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان.22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه.
4- اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرارسیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه
-5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان 2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند