حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

کاهش و افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

کاهش و افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

- اصولا تمام شرکت ها دارای یک سرمایه اسمی ثبت شده هستند که در طول مدت فعالیت احتمالا تصمیماتی مبنی بر افزایش یا کاهش سرمایه از طرف اعضا شرکا آن شرکت اتخاذ گردد که این افزایش یا کاهش میتواند دلایل مختلف از قبیل افزایش سرمایه بخاطر ورود شریک جدیدافزایش یا کاهش سرمایه بدلیل سود یا زیان شرکت و یا هر دلیلی دیگر که متخصص تصمیم اعضا و شرکاء آن شرکت بوده و بایستی در این افزایش یا کاهش سرمایه محفل قانونی بایستی ملاحظه گردد
- افزایس سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود از طریق افزایش سهم الشرکه هریک از شرکاء که نیاز به افزایش سرمایه دارند یا از طریق ورود شریک جدید به شرکت انجام می گیرد .
- کاهش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود از طریق کاهش سرمایه هر یک از شرکاء که نیاز به کاهش سرمایه دارند و یا از طریق خروج شریک از شرکت انجام می گیرد .
- لیست شرکاء قبل و بعد از افزایش / کاهش سرمایه باید پیوست صورتجلسات به اداره ارائه شود .
- در شرکت با مسئولیت محدود نیازی به واریزی نقدی نمی باشد .
- در صورتیکه آورده بعضی از شرکاء غیر نقدی باشد طی صورتجلسه آن آورده ارزیابی شده و قیمت توافقی ذکر و به امضاء کلیه شرکاء برسد و جزء اسناد شرکت ضبط گردد.
- در صورتیکه تعداد شرکاءاز 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظارمرکب از سه نفراز شرکاء الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند.

روش انجام کار :
1- تماس با موسسه پارسه و دریافت مشاوره رایگان
2- تکمیل صورتجلسه طبق نمونه یا تکمیل صورتجلسه توسط موسسه پارسه
3- مهر و امضا شرکاء و اعضا هیئت مدیره
4- ارائه به موسسه پارسه جهت اقدام و انجام تصمیم فوق
5- بعد از گذشت 10 روز مراجعه به موسسه پارسه و دریافت آگهی تصمیمات گرفته شده درج شده در روزنامه رسمی و یا تماس با موسسه و ارسال توسط تصحیلدار موسسه


بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی )

نام شرکت…............................... شماره ثبت ….................. و شناسه ملی .................. سرمایه ثبت شده …............................... ریال در تاریخ …........... ساعت …...... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
پس از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت مالی شرکت
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکائ قرار گرفتند
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ................................... به ................................... .ریال افزایش و ماده ....................... اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.
مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.
به خانم / آقای ...................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن حضوردر اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
1- خانم / آقای ….................................. امضاء
2- خانم / آقای ….................................. امضاء
3- خانم / آقای ….................................. امضاء


بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی، نسبی )

نام شرکت….................................... شماره ثبت ….................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده …........................ ریال در تاریخ ….................... ساعت ….............. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

با توجه به وضعیت شرکت (علل کاهش قید شود)
خانم / آقای …………… به شماره ملی ...................... با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
خانم / آقای …………… به شماره ملی ....................... با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد.
سرمایه شرکت از مبلغ……………………. ریال به …………………… ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده ……………. اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح می گردد.
کلیه شرکاء به خانم / آقای …………………… احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت دادند ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
1- خانم / آقای ….................................. امضاء
2- خانم / آقای ….................................. امضاء
3- خانم / آقای ….................................. امضاء
4- خانم / آقای ….................................. امضاء

برنامه نویس و طراح : بیژن زند