حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

افزایش / کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص

افزایش / کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص

اصولا تمام شرکت ها دارای یک سرمایه اسمی ثبت شده هستند که در طول مدت فعالیت احتمالا تصمیماتی مبنی بر افزایش یا کاهش سرمایه از طرف اعضا شرکا آن شرکت اتخاذ گردد که این افزایش یا کاهش میتواند دلایل مختلف از قبیل افزایش سرمایه بخاطر ورود شریک جدیدافزایش یا کاهش سرمایه بدلیل سود یا زیان شرکت و یا هر دلیلی دیگر که متخصص تصمیم اعضا و شرکاء آن شرکت بوده و بایستی در این افزایش یا کاهش سرمایه محفل قانونی بایستی ملاحظه گردد و این نوع افزایش یا کاهش سرمایه را افزایش یا کاهش سرمایه اختیاری می گویند اما نوع دیگر افزایش یا کاهش سرمایه ، افزایش اجباری سرمایه یا کاهش اجباری سرمایه ماده 141 میباشد. و درصورت تصویب و قبول هر نوع افزایش یا کاهش سرمایه در شرکت ها و حتی عملی شدن افزایش سرمایه با طی روند قانونی باید در روزنامه رسمی کشور آگهی گردد.
قبل از عملی شدن افزایش سرمایه، سرمایه تعهدی شرکت بایستی کلاً پرداخت شده باشد و در اجرای رعایت ماده 161 شرکت بازرس داشته باشد و گواهی لازم به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
در صورتیکه افزایش سرمایه از محل تجدید نظر ارزیابی دارائیهای ثابت باشد ارائه تائید حسابرسی قانونی و لیست اموال منقول و غیرمنقول الزامی است .
در صورتیکه افزایش سرمایه از محل سود انباشته باشد تعهد هیئت مدیره مبنی بر اینکه به سهامداران به نسبت سهمشان به آنها سود تعلق گرفته الزامی است .
نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.

روش انجام کار :
1- تماس با موسسه پارسه و دریافت مشاوره رایگان
2- تکمیل صورتجلسه طبق نمونه یا تکمیل صورتجلسه توسط موسسه پارسه
3- مهر و امضا شرکاء و اعضا هیئت مدیره
4- ارائه به موسسه پارسه جهت اقدام و انجام تصمیم فوق
5- بعد از گذشت 10 روز مراجعه به موسسه پارسه و دریافت آگهی تصمیمات گرفته شده درج شده در روزنامه رسمی و یا تماس با موسسه و ارسال توسط تصحیلدار موسسه

بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… در ساعت……… مورخ…….....… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………….......……….. به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………….......……….. به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ………….......……….. به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای………….......……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ……….......…… ریال به مبلغ ……….......…… ریال از محل ( 1ـ پرداخت نقدی 2ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت 3ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت 4ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام ) تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مورد تصویب مجمع واقع شد.
ج : به هیات مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ ……….......……ریال ( و یا تا میزان مبلغ ……….......……ریال و یا تا مبلغ واریزی ……….......…… حداکثر دو مدت……….......…… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:
1ـ رئیس جلسه……......… 2ـ ناظر جلسه…….....…… 3ـ ناظر جلسه……....…… 4- منشی جلسه…….....……


بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت های سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… به ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………….....……….. به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………….....……….. به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ………….....……….. به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای………….....……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص کاهش سرمایه بعلت زیان های وارده موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………....... ریال منقسم به ………… سهم …………....... ریالی به مبلغ…………....... ریال منقسم به ………… سهم ریالی کاهش یافت.
ج : ماده ………… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.
د: به خانم / آقای ………….....……….. احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:
1ـ رئیس هیات جلسه............................... 2ـ ناظر جلسه...............................
3ـ ناظر جلسه ...................................... 4ـ منشی جلسه...............................


بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری
در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….…………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………در ساعت ………… مورخ…………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای …………........……….. به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای …………........……….. به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای …………........……….. به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای…………........……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد 189 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ............................ ریال منقسم به ............... سهم .............. ریالی به ....................... ریال منقسم به .............. سهم ....................... ریالی کاهش یابد و به هیئت مدیره در اجرای ماده 192 لایحه اصلاحی قانون تجارت اختیار داده می شود که نسبت به طی مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
ج: ماده: .............. اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می گردد.
د: به خانم/ آقای ...................................... (احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:
1ـ رئیس جلسه ......................... 2ـ ناظر جلسه ...................
3ـ ناظر جلسه........................... 3ـ منشی جلسه...................

برنامه نویس و طراح : بیژن زند