حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

تغییر آدرس در شرکت سهامی خاص

تغییر آدرس در شرکت سهامی خاص

- تغییر آدرس در شرکتهای تجاری و غیر تجاری وفق تصمیم اعضا هیئت مدیره یا مجمع عمومی برابر اختیارات قید شده در اساسنامه صورت می پذیرد آدرس و محل شرکت که در زمان تاسیس در اساسنامه ذکر شده بود میتواند بنا بر تصمیمات شرکت به یک مکان جدید منتقل گردد در صورت تغییر آدرس قانونی شرکت باید از طریق اداره ثبت آگهی رسمی دریافت شود و در روزنامه رسمی کشور درج شود .
- در صورتیکه تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد نام شهرستان و آدرس محل آن در شهرستان دقیقاً قید شود و پیگیری شود که پرونده به شهرستان مربوطه ارسال گردد.
- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) الزامی است.
- در صورتی مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
- تمام شرکاء ذیل صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.

روش انجام کار :
1- تماس با موسسه پارسه و دریافت مشاوره رایگان
2- تکمیل صورتجلسه طبق نمونه یا تکمیل صورتجلسه توسط موسسه پارسه
3- مهر و امضا شرکاء و اعضا هیئت مدیره
4- ارائه به موسسه پارسه جهت اقدام و انجام تصمیم فوق
5- بعد از گذشت 10 روز مراجعه به موسسه پارسه و دریافت آگهی تصمیمات گرفته شده درج شده در روزنامه رسمی و یا تماس با موسسه و ارسال توسط تصحیلدار موسسه

بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ......... در تاریخ ............. ساعت....................با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ....................................... به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ....................................... به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ....................................... به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای....................................... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس ............................................................................ خیابان ......................کوچه...................... پلاک..................... کدپستی ................. به آدرس ........................... ........................................... خیابان................... کوچه.................. پلاک ................ کدپستی................... تغییر یافت و ماده ................ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای............................. (احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبث صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه جلسه:
رئیس جلسه: ........................... ناظر جلسه : ........................... ناظر جلسه : ........................... منشی جلسه : ...........................

برنامه نویس و طراح : بیژن زند