حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

- در صورت ورود یا خروج سهامداران از شرکت سهامی خاص باید از طریق نقل و انتقال در اداره دارائی و پرداخت مالیات انجام گیرد و مفاصای نقل و انتقال دریافت گردد.
- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) الزامی است.
- در صورتی مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
- نام سهامداران حاضر در مجمع قبل و بعد از نقل و انتقال سهام و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
- تمام شرکاء ذیل صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.

برنامه نویس و طراح : بیژن زند