حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

تعریف ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تعریف ثبت شرکت با مسئولیت محدود

• ثبت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است و در اسم شرکت باید عبارت (بامسئولیت محدود ) قید شود و همچنین نام هیچ یک از شرکاء باشد در غیر این صورت حکم شرکت تضامنی را دارد و در زمان ثبت شرکت با حداقل دو شریک قابل ثبت می باشد .
• حداقل سرمایه برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .
• انتخاب بازرس و روزنامه کثیر الانتشار اختیاری است .
• در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت مدیره نظار در صورتی خواهند بود که تعداد شرکاء آن از 12 نفر بیشتر باشد.
• سرمایه ثبت شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.
• مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود
• تقسیم سوددر شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند .
• حق رای در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهند بود
• ارزیابی آورده غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط کارشناسان دادگستری خواهند بود .
• شرکت بامسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و تعیین زمان معین بلامانع است .


مدارک ومستندات جهت ثبت تأسیس شرکتهای با مسئولیت محدود :
هرگونه تقاضای ثبت تاسیس شرکتها بصورت غیرحضوری و الکترونیکی به آدرسhttp.irsherkat.ssaa.ir وباتکمیل مدارک ذیل صورت پذیرد .
1- دونسخه تقاضانامه و شرکتنامه تکمیل شده با امضاء موسسین ( بعد از تعیین نام از سایت دریافت می شود )
2- دونسخه اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین (بعد از تعیین نام از سایت دریافت می شود )
3- اصل مجوز فعالیت ازمراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیازبه مجوزداشته باشدبه نام تایید شده از طرف سایت
4- تصویربرابربااصل مدارک احرازهویت ازجمله صفحه اول شناسنامه وکارت ملی سهامداران،مدیران. باتوجه به راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و ارائه خدمات الکترونیکی هویت سنجی اشخاص حقیقی وحقوقی بصورت آزمایشی صورت میپذیرد .
5- گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره ، مدیرعامل وبازرسان
6- دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین با امضاء موسسین بعد از ثبت نام از طریق سایت
تکمیل وارائه مدارک فوق مستلزم رعایت نکات ذیل میباشد:
الف: شرکتنامه ، تقاضانامه ،اساسنامه بایستی تکمیل شده و به امضاءکلیه موسسین برسد . درخصوص مجمع عمومی موسس حدنصاب جلسات برطبق ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت درنوبت اول حداقل نصف موسسین ودرصورت عدم حدنصاب درنوبت دوم وسوم لااقل یک سوم موسسین که دارای سرمایه شرکت می باشند،ضروی می باشد
ب : درارتباط با موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارد مقتضی است به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ثبت شرکتها به آدرس http. sherkat.ssaa.irمراجعه گردد.

د مدارک احرازهویت:
1- اشخاص حقیقی داخلی:
--تصویربرابر با اصل شناسنامه وکارت ملی و اصل سوء پیشینه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل .


2- اشخاص حقوقی داخلی:
- تصویرروزنامه رسمی آگهی تأسیس وآخرین آگهی تغییرات مدیران
- معرفی نامه نمایندگی جهت نماینده سهامدارحقوقی جهت حضوردرمجمع عمومی مؤسسین وهمچنین درمواردیکه نماینده مربوطه به عنوان عضوهیأت مدیره انتخاب شده باشد.
- ارائه تأییدیه توسط اعضای هیأت مدیره سهامدارحقوقی مبنی برغیردولتی بودن .
- تصویربرابربااصل شناسنامه وکارت ملی نماینده ( در صورت که عضو هیئت مدیره باشد سوء پیشینه )


3- اشخاص حقیقی خارجی:
- تصویربرابربااصل گذرنامه
-اصل ترجمه رسمی گذرنامه از دارالترجمه رسمی
- داشتن کدملی فراگیر برای اشخاص خارجی الزامی باشد .
شماره فراگیر اشخاص خارجی : شماره ای که اشخاص خارجی ملزم به درخواست ، پیگیری و اخذ آن از آدرس اینترنتی http://e4.tax.gov.ir/Pages/action/show/13 به منظور درج در یکی از فرم های الکترونیکی سامانه جامع ثبت شرکت ها هستند .4- اشخاص حقوقی خارجی:
-تصویربرابربا اصل گواهی ثبت کشورثبت کننده
-اصل ترجمه رسمی گواهی ثبت شخص حقوقی خارجی
-معرفینامه وهمچنین تصویر برابربا اصل شناسنامه وکارت ملی نماینده
-درمتن صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین می بایستی عبارت (( کلیه اعضای هیأت مدیره تعهد و اقرار می نمائیم که دارای سابقه سوءپیشینه کیفری نبوده وممنوعیتهای مندرج دراصل 141 قانون اساسی ومواد 111 لایحه اصلاحی قسمتی ازقانون تجارت نبوده وبا امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خودرا اعلام میداریم )) و ((مدیرعامل شرکت تعهد و اقرار می نمایدکه دارای سابقه سوءپیشینه کیفری نبوده ومشمول ممنوعیتهای مندرج دراصل 141 قانون اساسی وماده 126 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده وبا امضاءذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خودرا اعلام میدارد)) درج گردد.
و – وکالتنامه وکلای دادگستری بایستی نافذ بوده ومدت اعتبار پروانه وکالت منقضی نشده باشد.
هـ - کلیه اوراق بایستی بصورت تایپی و بدون هیچگونه قلم خوردگی ولاک گرفتگی باشد .
ک – درصورت نقص هریک از مدارک از پذیرش خودداری میگردد.

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

برنامه نویس و طراح : بیژن زند