نتیجه جستجو

 1. تامین مهندس

  Select rating Give تامین مهندس 1/5 Give تامین مهندس 2/5 Give تامین مهندس ...

  sabt123 - 11/11/2017 - 12:43 - 0 comments

 2. اخذ رتبه پیمانکاری در تبریز

  ... آور شرکت •ارائه مدارک لازم مهندس و یا مهندسین شرکت که سابقه ی فعالیت و ... و یا تخصص به همراه گواهی بیمه تامین اجتماعی و گواهی اشتغال از محل فعالیت ...

  erfani - 12/19/2017 - 13:55 - 3 comments

 3. شرایط اخذ رتبه 5 تاسیسات

  ... مدارک مهندسی شرکت شامل یک نفر مهندس با 7 سال سابقه بیمه و یک نفر مهندس بدون ... اقدام می کند نیاز کمتری نسبت به تامین امتیاز پرسنلی یا هیئت مدیره شرکت می ...

  sabt123 - 11/15/2017 - 09:42 - 2 comments

 4. شرایط اخذ رتبه 5 ابنیه

  ... مدارک مهندسی شرکت شامل یک نفر مهندس با 3 سال سابقه بیمه و یک نفر مهندس بدون ... اقدام میکند نیاز کمتری نسبت به تامین امتیاز پرسنلی یا هیئت مدیره شرکت می ...

  sabt123 - 11/02/2017 - 17:11 - 0 comments

 5. اخذ رتبه تاسیسات

  ... مدارک مهندسی شرکت شامل یک نفر مهندس با 3 سال سابقه بیمه و یک نفر مهندس بدون ... اقدام میکند نیاز کمتری نسبت به تامین امتیاز پرسنلی یا هیئت مدیره شرکت می ...

  sabt123 - 11/02/2017 - 17:06 - 0 comments

 6. رتبه 5 پیمانکار

  ... تغییرات سهام مدارک لازم برای مهندس و یا مهندسین برای اخذ رتبه 5 پیمانکار: ... تخصص را دارد. • ارائه گواهی بیمه تامین اجتماعی و گواهی اشتغال از محل فعالیت ...

  sabt123 - 10/23/2017 - 22:53 - 0 comments

 7. کارمند امتیازآور

  ... از رمز و راز درامدزایی و ارتقای رتبه شرکتهای بزرگ مشاور و پیمانکار با خبر ... حقوقی پارسه برای اضافه کردن مدرک مهندس به مدارک موجود و انتقال به رتبه ... حداقل سه سال سابقه بیمه ی تامین اجتماعی در چهار سال اخیر داشته باشد ...

  sabt123 - 10/21/2017 - 23:34 - 0 comments