نتیجه جستجو

 1. اخذ رتبه پیمانکاری در شیراز

  ... مطالعه دقیق محتوای تهیه شده با موضوع اخذ رتبه، جهت انجام امور اخذ رتبه و ... نسخه کپی آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر ...

  erfani - 12/20/2017 - 15:50 - 3 comments

 2. مراحل اخذ رتبه

  ... مراحل اخذ رتبه برای هر یک از شرکت های نام برده شده می تواند زمان بر و پیچیده باشد، شایان به ذکر است موضوع زمان بر بودن اخذ رتبه برای صاحبان ... و آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام • آگهی تغییرات و یا تصمیمات ...

  erfani - 01/21/2018 - 11:51 - 2 comments

 3. رتبه بندی شرکت های پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی

  ... Select rating Give رتبه بندی شرکت های پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ... و آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام • آگهی تغییرات و یا تصمیمات ... آخرین اساساسنامه شرکت شامل صفحه موضوع فعالیت ،صفحه تعداد اعضای هیات ...

  sabt123 - 11/13/2017 - 16:25 - 1 comment

Pages