نتیجه جستجو

  1. اخذ رتبه پیمانکاری

    ... پیمانکاری است، تشخیص صلاحیت نام دارد.(بر اساس آئین نامه تشخیص صلاحیت ... ۴- کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. ۵- تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ...

    sabt123 - 10/21/2017 - 23:49 - 2 comments

Pages