نتیجه جستجو

 1. رتبه بندی شرکت

  ... تعیین صلاحیت پیمانکاری با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت، شناسه ی ملی و کد ... کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ...

  sabt123 - 11/11/2017 - 15:10 - 2 comments

 2. اخذ رتبه پیمانکاری در تبریز

  ... شرکت با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت و موسسه منظور، ارائه گواهی (کامل) ... کپی آخرین صورت جلسه مرتبط به تغییر سهام شرکت. ذکر 3 نکته لازم جهت اخذ ...

  erfani - 12/19/2017 - 13:55 - 3 comments

 3. اخذ رتبه در البرز‎

  ... - کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام - تصاویر آخرین صورت وضعیت ... ذکر تاریخ شروع و خاتمه و همچنین نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت کرده ...

  erfani - 04/15/2018 - 16:04 - 0 comments

 4. اخذ رتبه

  ... صلاحیت پیمانکاری که در آن با ذکر نام شرکت، شماره ثبت ، شناسه ملی و کد اقتصادی ... • کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. • تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ...

  erfani - 02/21/2018 - 09:40 - 0 comments

 5. اخذ رتبه پیمانکاری

  ... صلاحیت پیمانکاری که در آن با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت ، شناسه ی ملی و کد ... ۴- کپی آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام. ۵- تصاویر کلیه موافقت نامه ها. ...

  sabt123 - 11/02/2017 - 18:17 - 2 comments

 6. اخذ رتبه پیمانکاری در شیراز

  ... نسخه کپی آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه براي وي پرداخت نموده ...

  erfani - 12/20/2017 - 15:50 - 3 comments

 7. اخذ رتبه پیمانکاری

  ... پیمانکاری است، تشخیص صلاحیت نام دارد.(بر اساس آئین نامه تشخیص صلاحیت ... ۴- کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. ۵- تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ...

  BijanZ - 11/11/2017 - 13:12 - 2 comments

 8. اخذ رتبه پیمانکاری

  ... پیمانکاری است، تشخیص صلاحیت نام دارد.(بر اساس آئین نامه تشخیص صلاحیت ... ۴- کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. ۵- تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ...

  sabt123 - 10/21/2017 - 23:49 - 2 comments

Pages