نتیجه جستجو

 1. ثبت شرکت ساختمانی

  Select rating Give ثبت شرکت ساختمانی 1/5 Give ثبت شرکت ساختمانی 2/5 Give ...

  erfani - 01/22/2018 - 13:28 - 4 comments

 2. ثبت شرکت مجری ذیصلاح

  Select rating Give ثبت شرکت مجری ذیصلاح 1/5 Give ثبت شرکت مجری ... به ذکر است مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلف هستند از مجری ذیصلاح ...

  erfani - 01/17/2018 - 13:08 - 2 comments

 3. اصول اخذ رتبه پیمانکار

  ... اساس میزان توان مالی و قراداد های شرکت و همچنین اعضای امتیاز آور شرکت است، ... محسوب می شود. بعد از فرآیند ثبت شرکت و اخذ رتبه ، شرکت های پیمانکار ...

  erfani - 01/23/2018 - 11:59 - 1 comment