نتیجه جستجو

  1. اخذ رتبه مشاوران

    ... اشخاص حقوقی دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور: اشخاص حقوقی دولتی ... می گویند و همچنین گروههای همکاری مدنی که برای یک کار خاص تشکیل شده باشد نیز ...

    sabt123 - 10/21/2017 - 20:17 - 0 comments

  2. اخذ رتبه مشاوران

    ... اشخاص حقوقی دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور: اشخاص حقوقی دولتی ... می گویند و همچنین گروههای همکاری مدنی که برای یک کار خاص تشکیل شده باشد نیز ...

    sabt123 - 11/02/2017 - 18:23 - 0 comments