نتیجه جستجو

 1. اخذ رتبه مشاوران

  ... اشخاص حقوقی دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور: اشخاص حقوقی دولتی ... می گویند و همچنین گروههای همکاری مدنی که برای یک کار خاص تشکیل شده باشد نیز ...

  sabt123 - 10/21/2017 - 20:17 - 0 comments

 2. اخذ رتبه مشاوران

  ... اشخاص حقوقی دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور: اشخاص حقوقی دولتی ... می گویند و همچنین گروههای همکاری مدنی که برای یک کار خاص تشکیل شده باشد نیز ...

  sabt123 - 11/02/2017 - 18:23 - 0 comments

 3. آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

  ... تخصص های یک گروه می باشد. مشارکت مدنی: مشارکتی است بین دو یا چند شخص حقوقی ... است.دارای همان تعاریفی است که در قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین مربوط ...

  sabt123 - 11/23/2017 - 12:03 - 0 comments