فرصت های شغلی پارسه

پارسه به عنوان مرجع ثبت شرکت ها ، در ردیف های شغلی زیر دعوت به همکاری میکند:

كارشناس مرکز تماس

مدیر دیجیتال مارکتینگ

مدیر بازاریابی

جذب کارشناس بازاریابی و فروش

مدیر فروش

فرم درخواست همکاری

فهرست