نتیجه جستجو

  1. اخذ رتبه پیمانکاری

    ... ۴- کپی آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام. ۵- تصاویر کلیه موافقت نامه ها. ... در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق ...

    sabt123 - 11/02/2017 - 18:17 - 2 comments

  2. ثبت شرکت و رتبه بندی

    ... شد که پس از مصوبه مزبور به این نام تغییر پیدا کرده است. • در ایران ، چه کسانی ... مختلط و غیره • مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن • تابعیت شرکت • مقدار ...

    sabt123 - 11/20/2017 - 16:05 - 2 comments

Pages