نتیجه جستجو

 1. رتبه بندی شرکت ها

  ... تعیین صلاحیت پیمانکاری با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت، شناسه ی ملی و کد ... کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ...

  BijanZ - 11/11/2017 - 13:16 - 0 comments

 2. رتبه بندی شرکت

  ... تعیین صلاحیت پیمانکاری با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت، شناسه ی ملی و کد ... کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ...

  sabt123 - 11/11/2017 - 15:10 - 0 comments

 3. اخذ رتبه پیمانکاری

  ... صلاحیت پیمانکاری که در آن با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت ، شناسه ی ملی و کد ... ۴- کپی آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام. ۵- تصاویر کلیه موافقت نامه ها. ...

  sabt123 - 11/02/2017 - 18:17 - 0 comments

 4. اخذ رتبه پیمانکاری

  ... پیمانکاری است، تشخیص صلاحیت نام دارد.(بر اساس آئین نامه تشخیص صلاحیت ... ۴- کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. ۵- تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ...

  BijanZ - 11/11/2017 - 13:12 - 0 comments

 5. اخذ رتبه پیمانکاری

  ... پیمانکاری است، تشخیص صلاحیت نام دارد.(بر اساس آئین نامه تشخیص صلاحیت ... ۴- کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. ۵- تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ...

  sabt123 - 10/21/2017 - 23:49 - 0 comments

Pages