نتیجه جستجو

  1. ثبت شرکت در ایران

    ... شرکت را نیز دریافت نمایند. در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران اولین ... که دارای سوء پیشینه قضایی و کیفری هستند نیز مجاز به ثبت شرکت هستند ولی ...

    erfani - 12/18/2017 - 14:56 - 2 comments

  2. ثبت شرکت (NGO)

    ... کند برای تحقق اهداف خود در چارچوب قوانین موضوعه تا حد ممکن از درجه استقلال ... شده اند و نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق ...

    erfani - 12/23/2017 - 13:15 - 2 comments